Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του φθινοπωρινού και του εαρινού εξαμήνου (περίπου στις αρχές των μηνών Σεπτεμβρίου και στα μέσα Ιανουαρίου αντίστοιχα ), λαμβάνει χώρα η διαδικασία επιλογής των νέων καταρτιζομένων.

 

Δικαίωμα αίτησης επιλογής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ε.Λ. ,ΕΠΑ.Λ. (και παλαιοτέρων Τ.Ε.Ε.,Τ.Ε.Λ.,Γ.Ε.Λ.). Η διάρκεια φοίτησης για όλους τους αποφοίτους είναι τέσσερα εξάμηνα , εκτός από τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.,Τ.Ε.Ε. ,οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής κατευθείαν στο Γ΄εξάμηνο κατάρτισης ,εφόσον όμως συνεχίσουν στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με αυτήν που παρακολούθησαν στο Τ.Ε.Ε., όπως ορίζει η συγκεκριμένη πράξη αντιστοιχίας ειδικοτήτων του Ο.Ε.Ε.Κ. Συνυποβάλλουν με την αίτηση επιλογής, ώστε να μοριοδοτηθούν ανάλογα και να επιλεγούν ή όχι, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Υποχρεωτικά:

 • Τον απολυτήριο τίτλο σπουδών σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας σε επικυρωμένο αντίγραφο

Εφόσον είναι απαραίτητα για τη μοριοδότηση:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία της καρτέλας ενσήμων

Για τη μοριοδότηση υπολογίζονται:

 • Ο βαθμός απολυτηρίου (το κλάσμα σε δεκαδικά ψηφία),
 • Η ηλικία του υποψηφίου:2 μόρια για το 19ο έτος ηλικίας, 4 μόρια για το 20ο και 6 μόρια για το 21ο (το ανώτερο),
 • Η οικογενειακή κατάσταση:εάν ανήκει σε τρίτεκνη οικογένεια 3 μόρια, σε πολύτεκνη οικογένεια 5 μόρια και εάν είναι ορφανός 3 μόρια.
 • Η προϋπηρεσία:εάν έχει εργαστεί στην ειδικότητα που έχει επιλέξει, 5 μόρια για κάθε 200 ένσημα προϋπηρεσίας και μέχρι 20 συνολικά .

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μετά την παραπάνω διαδικασία επιλογής, οριστικοποιείται η εγγραφή των επιλεγέντων, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, με την κατάθεση

α) σχετικής αίτησης από τους ιδίους στο Ι.Ε.Κ. β) απόδειξης καταβολής των προβλεπομένων διδάκτρων ανά εξάμηνο(450 ευρώ)

Η μη κατάθεση σχετικής αίτησης εγγραφής στο Ι.Ε.Κ. και απόδειξης πληρωμής των διδάκτρων μέχρι την τελική ημερομηνία που έχει ορισθεί σημαίνει την μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και παραχώρηση της θέσης στους κατά σειρά επιλαχόντες.

Η επανεγγραφή των καταρτιζομένων στα τμήματα εξαμήνου κατάρτισης πλην του αρχικού, πραγματοποιείται με αίτησή τους προς το Ι.Ε.Κ. και πάντοτε πριν από την έναρξη της κατάρτισης κάθε εξαμήνου.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών πρέπει να ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου για το φθινοπωρινό εξάμηνο και την 14Η Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. το έτος κατάρτισης περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα:α) το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει τη 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους β)το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες για εξετάσεις –αποτελέσματα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν πραγματοποιηθούν ώρες κατάρτισης από τις προβλεπόμενες αναπληρώνονται αναγκαστικά .

Το ωράριο είναι απογευματινό από 15.25 μ.μ. έως 20.40 μ.μ.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias