Με επιλογή (Click) μπορείτε να δείτε την εικόνα σε μεγένθυση

Η Σιβιτανίδειος σήμερα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων είναι Κοινωφελές Ίδρυμα, λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.., ιδρύθηκε με την από 12/6/1917 διαθήκη του Βασιλείου Σιβιτανίδη και σε εκτέλεσή της εκδόθηκε το από 9/7/1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ.Α’). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ανωτέρω Ιδρυτικού Διατάγματος, η Σιβιτανίδειος Σχολή αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

και διοικείται από συμβούλιο στο οποίο μετέχει σύμφωνα με τη διαθήκη των διαθετών ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ένας αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ., τον οποίο ορίζει ο πρόεδρος. Επίσης συμμετέχουν τέσσερα ακόμα μέλη εγνωσμένου κύρους της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία ορίζει ο κ. Υπουργός Παιδείας

Όργανα Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Γενικός Διευθυντής και τα υπηρεσιακά συμβούλια των μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της.

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων βάσει του από 22/6/1927 Ιδρυτικού της και των από 4/11/1927 και 5/11/1927 Διαταγμάτων «περί οργανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» και περί «οργανισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» αντίστοιχα (ΦΕΚ 296/τ.α’/30-11-1927) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το αποίο απολαύει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης βάσει συνταγματικής επιταγής (παρ.1 άρθρο 109 του ισχύοντος συντάγματος).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/τ.Α’/30-9-1985) «η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3848/2010 «περί αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοξρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. όπου αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. λειτουργούν ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. Πειραματικό Ι.Ε.Κ. και Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Σε καμία από αυτές τις μονάδες δεν παρέχεται η νομική δυνατότητα να λειτουργούν αυτοτελώς. Όλες υπάγονται στα όργανα Διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής (Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και στον Γενικό Διευθυντή).

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύνδεσμοι

 mainlogopedias
 diavgeia web new  logo iep
 mainlogopedias