Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Για να δείτε τους τελικους πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το εαρινό εξάμηνο του έτους 2017 -2018.

Ιεραρχικές Προσφυγές

Τυχόν Ιεραρχικές Προσφυγές κατά των τελικών αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την Δευτέρα 12/02/2018 έως και Παρασκευή 17/02/2018.