Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2017 – 2018, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2018.

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και θα καλύψουν ανάγκες συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε τομείς και ειδικότητες των παρακάτω προγραμμάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) το οποίο θα διεξάγει το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4186/2013 Άρθρο 18 παρ 1 & Άρθρο 27 παρ 15 (ΦΕΚ 193/τ. Α/ 17-09-2013), στο Ν. 4093/2012 Θ3 (ΦΕΚ 222/ τ. Α΄/ 12-11-2012) και στην Υ.Α. Αριθμ. Κ1/125046 (ΦΕΚ 2678/31-07-2017).

Τα εν λόγω προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στοχεύουν σε ενήλικες νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους, αλλά και σε άτομα που ενδιαφέρονται να εξελίξουν ή και να τροποποιήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Για να δείτε την προκήρυξη υλοποίησης προγραμμάτων πατήστε εδώ
  • Για να δείτε το υπόδειγμα εντύπου υποβολής προγράμματος πατήστε εδώ