Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια :

  • α) Ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, αδειών χρήσης λογισμικού, εκτυπωτών και περιφερειακού εξοπλισμού),
  • β) βιντεοπροβολέα και
  • γ) φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2018 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018