Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, πρόκειται να αναθέσει σε πάροχο τη συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων αυτής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν, να υποβάλουν οικονομική προσφορά. 

Για να δείτε την προκήρυξη και να ενημερωθείτε αναλυτικά πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης : Δευτέρα 4/6/2018 και ώρα 15:00     μ.μ.