Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Διευκρινίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2018 στην Β΄ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Για να δείτε την διευκρινιση πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης : Δευτέρα 4/6/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.