Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» ανήκει στην ΟμάδαΠροσανατολισμού «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής» και στον τομέα «Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών».

Το Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών, είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας στο χώρο της τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών σε όλα τα στάδια από παραγωγή μέχρι και πώληση.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της εθνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας. Απασχολείται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, χειρίζεται, επεξεργάζεται, μεταφέρει και ελέγχει Α’ ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής, χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με τις οδηγίες εργασίας των προϊσταμένων του.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» μπορεί να εργαστεί ως :

 • -Χειριστής σε Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων
 • Σε Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων (βοηθοί αναλυτές)
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις πωλητού χονδρικής πώλησης τροφίμων (dealer)
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις χειριστού πωλήσεων τροφίμων λιανικής
 • Σε Ειδικευμένες θέσεις αποθηκαρίου τροφίμων
 • Σε εργαστήρια παρασκευής τροφίμων Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Επαγγελματικά προσόντα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, ο απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» μπορεί να:

 • αναγνωρίζει τα έγγραφα των Α’ υλών
 • εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, κατά την παραλαβή και την αποθήκευση των Α’ υλών
 • αναγνωρίζει τα στοιχεία της παραγωγής και ,με τη χρήση εργαλείων και τον χειρισμό μεταφορικών μέσων, να μεταφέρει τις Α’ ύλες στο χώρο επεξεργασίας
 • εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους κατά το στάδιο επεξεργασίας, ανά-λογα με το προϊόν που παράγεται
 • εφαρμόζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • εφαρμόζει τους κανόνες της δειγματοληψίας, με τη χρήση εργαλείων
 • συμμετέχει στην εκτέλεση των πρωτοκόλλων αναλύσεων, με τη χρήση συσκευών ερ-γαστηρίων και αναλυτικών μεθόδων
 • συμμετέχει στο σχεδιασμό και να παράγει νέα προϊόντα με τη χρήση πιλοτικού εξο-πλισμού και την εφαρμογή προδιαγραφών παραγωγικής διαδικασίας
 • καταγράφει και συγκεντρώνει έντυπα, ή ηλεκτρονικά τα δεδομένα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας
 • κατανοεί το διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας
 • παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία και να έχει την ευχέρεια ρύθμισης της ροής της παραγωγικής διαδικασίας
 • καταγράφει τα στοιχεία της αποθήκης, να εφαρμόζει τους κανόνων αποθήκευσης των Α’ υλών και των τελικών προϊόντων, να εκτελεί τις παραδόσεις των προϊόντων και να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται τα επιστρεφόμενα προϊόντα
 • κατανοεί και να συμμετέχει κατά την εκπαίδευση των νέων εργαζομένων
 • εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τους επισκέπτες
 • παρουσιάζει τα προϊόντα της επιχείρησης, την ιστορία της, τους στόχους της, με τη χρήση εποπτικών μέσων και να καταχωρεί, έγγραφα ή ηλεκτρονικά, τα στοιχεία των επι-σκεπτών
 • εφαρμόζει τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου και του εξοπλι-σμού, να έχει ευχέρεια στη χρήση εργαλείων καθαρισμού και απορρυπαντικών, να ε-φαρμόζει τις προδιαγραφές καθαρισμού του χώρου παραγωγής με τη χρήση συσκευών και να τηρεί τους κανόνες καθαριότητας με τη χρήση υλικών και συσκευών
 • Οριζόντιες δεξιότητες: Κριτική σκέψη, Πρωτοβουλία, Λήψη απόφασης, Επικοινωνία. Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μα-ζικής εστίασης.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που εκτελεί το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ εί-ναι::

 • Επεξεργασία και μεταποίηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής ( Ελέγχει, παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες, Προετοιμάζει τις πρώτες ύλες για την παραγωγική διαδικασία Επεξεργάζεται τις πρώτες ύλες Τήρηση αρχείου πελατών).
 • Αξιολόγηση – εξέταση της ποιότητας των Α’ υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊ-όντων ( Αξιολογεί εργαστηριακά και οργανοληπτικά την ποιότητα των Α’ υλών και των παραγόμενων προϊόντων, Συμμετέχει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηρι-στικών των τελικών προϊόντων, Καταγράφει τα στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και/ή ασφάλειας Αποτελεσματική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών).
 • Διαχείριση της λειτουργίας της παραγωγής από το control-room ( Χειρίζεται τους υπολογιστές του θαλάμου ελέγχου (control-room), Ελέγχει τις διαδικασίες της πα-ραγωγής, Χειρίζεται τις μηχανές, από την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι τη παραλαβή των τελικών προϊόντων Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών).
 • Αποθήκευση και διαχείριση των Α’ υλών, τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα ( Κατα-γράφει και ελέγχει τα αποθέματα, Ετοιμάζει παραγγελίες, Παραλαμβάνει επιστρο-φές Συλλογή βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων).
 • Εκπαίδευση του νέου προσωπικού και ενημέρωση των επισκεπτών ( Συμμετέχει στην εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων, Ξεναγεί τους επισκέπτες και επιδεικνύει τα νέα προϊόντα, Συμμετέχει στην κατάρτιση του προγράμματος επισκέψεων Συλλογή βα-σικών δεδομένων διατροφικών αξιολογήσεων).
 • Καθαρισμός και εξυγίανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ( Καθαρίζει - εξυ-γιαίνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό, Καθαρίζει- εξυγιαίνει τους εσωτερικούς χώρους, Συμμετέχει στη συντήρηση του εξοπλισμού).
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1   1                  
2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3   3                  
3 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ I II 2 2 4 3 3 6            
4 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2   2                  
5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2   2                  
6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2   2                  
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 3   3                  
8 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ       2   2            
9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3   3 3
10 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ             2   2      
11 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ       4   4            
12 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ       2   2            
13 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ       2   2            
14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ       1   1            
15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι ΙΙ               4 4   4 4
16 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ             2   2      
17 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ             1   1      
18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             1   1      
19 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             1   1      
20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ             1 2 3      
21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ι, ΙΙ             1 2 3   2 2
22 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ                   2   2
23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ                   1 1 2
24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ                   1 1 2
25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ                   2 3 5
  ΣΥΝΟΛΟ 15 5 20 14 6 20 9 11 20 6 14 20