Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, υπό την επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εργαστήρια φυσικοθεραπείας
 • Ιδρύματα και κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες).
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών.
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης.
 • Νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια.
 • Αθλητικά κέντρα και χώρους αθλήσεως .

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες και νεότερες γνώσεις της επιστήμης της φυσικοθεραπείας.
 • Εξοικείωση με τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Γραμματειακή υποστήριξη και γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη θεωρητική του/της κατάρτιση.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Υποδέχεται τον ασθενή και τον τοποθετεί στον χώρο θεραπείας.
 • Προετοιμάζει (ελέγχει) τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, για παράδειγμα πίεση, σφύξεις, πριν την έναρξη της φυσικοθεραπείας.
 • Τοποθετεί ή  και μεταφέρει τον ασθενή στην κατάλληλη θέση.
 • Ενημερώνει τον φυσικοθεραπευτή για το ιστορικό-κάρτα ασθενούς.
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στην εκτέλεση κινήσεων και ασκήσεων.
 • Υποβοηθά τον φυσικοθεραπευτή στα φυσικά μέσα και την ηλεκτροθεραπεία.
 • Εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   2                  
2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 1   1                  
4 ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2   2                  
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2   2                  
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3   3 3
7 ΥΓΙΕΙΝΗ 2   2                  
8 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1   1                  
9 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ 2   2 2   2            
10 ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ 1 2 3   2 2   2 2      
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ       1   1            
12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ       2   2            
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ       2   2            
14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ       2   2            
15 ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι       2   2            
16 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ         2 2            
17 ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ         2 2            
18 ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ             2 2 4      
19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ             2   2      
20 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ             2 2 4      
21 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ             1 2 3      
22 ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ             2   2      
23 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ                   2 3 5
24 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                   2   2
25 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ                   1 1 2
26 ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ                   2 3 5
27 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ                   3   3
  ΣΥΝΟΛΟ 15  5 20 11  9 20  9 11 20 10 10 20