Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Πληροφορικής» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Τεχνολογικών Εφαρμογών».

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να επεξεργάζεται, συναρμολογεί, θέτει σε λειτουργία, χειρίζεται, επισκευάζει, συντηρεί και προγραμματίζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να συναρμολογεί, εγκαθιστά, χειρίζεται, συντηρεί και επισκευάζει τις περιφερειακές μονάδες των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και να ασχολείται με τη συντήρηση και την επισκευή ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, θπουργεία, κ.λπ. που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής.
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων.
 • Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων.
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Τη λειτουργία της μητρικής κάρτας (motherboard), της κάρτας ελέγχου οδηγού δίσκου(HDD controller), της κάρτας προσαρμογής της οθόνης (video adaptor), της κάρτας επικοινωνίας (Ι/Ο), της κάρτας επεξεργασίας ηχητικού σήματος (sound I/O), της κάρτας επεξεργασίας οπτικού και τηλεοπτικού σήματος (video I/O), της μονάδας απεικόνισης συχνότητας και ενδεικτικών λειτουργίας, των καρτών μνήμης RAM, της μονάδας τροφοδοσίας, των βυσμάτων, των μετατροπέων βυσμάτων και των καλωδίων σύνδεσης.
 • Τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης των καρτών στη μητρική κάρτα.
 • Τη διαδικασία “BIOS SET UP” και τη δήλωση των περιφερειακών καρτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
 • Να διαχειρίζεται ένα σύνολο από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και τα παραθυρικά περιβάλλοντά τους.
 • Την ανίχνευση βλαβών με τη βοήθεια προγραμμάτων ελέγχου, την αντικατάσταση των ελαττωματικών καρτών και την μερική ή ολική αναβάθμιση του Η/Υ.
 • Τα χαρακτηριστικά των καλωδίων και βυσμάτων σύνδεσης και τη σύνδεση ενός τερματικού σταθμού σε δίκτυο Η/Υ.
 • Τα δικαιώματα ενός χρήστη ή μίας ομάδας χρηστών στα αρχεία του δικτύου.
 • Την ενεργοποίηση των κοινών μονάδων εκτύπωσης, σχεδίασης και επικοινωνίας (modem, fax- modem).

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Εγκαθιστά τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων).
 • Συντηρεί τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων).
 • Επισκευάζει τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων) με στόχο την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλίας κατά τη λειτουργία τους.
 • Εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα Η/Υ.
 • Αναβαθμίζει την τεχνική υποδομή της επιχείρησης – εταιρείας.
 • Εξυπηρετεί τις ανάγκες των χειριστών ενός δικτύου Η/Υ.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 3 5                  
2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 2 3 1 2 3            
3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 2 3 1 2 3            
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι 2 2 4                  
5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2   2                  
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3      
7 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι       2 2 4            
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ       2 2 4            
9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 1 3 2 3 5            
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ             2   2      
11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ             2 3 5      
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ             3 2 5      
13 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                     2 2
14 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                     18 18
  ΣΥΝΟΛΟ 11  9 20 11  9 20 12  8 20  0 20 20