Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Χημικών Εφαρμογών» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: « Τεχνολογικών Εφαρμογών». 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» έχει ως εργασιακό αντικείμενο την εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών καθώς και τον ποιοτικό τους έλεγχο και την προώθηση τους στην αγορά.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ, είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός που έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια και τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και των προϊόντων που παράγει.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ μπορεί να εργαστεί σε:

 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου.
 • Σε χημικά εργαστήρια .
 • Σε Νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών.
 • Σε ιδιωτικές κλινικές .
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας .

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών.
 • Αακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών.
 • Αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.
 • Τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα.
 • Διενεργεί απογραφή αποθήκης.
 • Συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο).
 • Χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.
 • Εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.
 • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο.
 • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες – συνταγολόγια για την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.
 • Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικά σωστού προϊόντος.
 • Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων (φυσικοχημικές σταθερές, ταυτοποιήσεις, μετρήσεις κ.λπ.).
 • Συσκευάζει, αποθηκεύει, φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε κατάλληλες αποθήκες και χώρους.
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις) .
 • Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό.
 • Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθεια αναλωσίμων και μη-αναλωσίμων υλικών.
 • Προωθεί την πώληση καλλυντικών και προϊόντων ( ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή και συμπληρωμάτων διατροφής).
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3   3                  
2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 2 6 8                  
3 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 2   2                  
4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2   2                  
5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2   2                  
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3      
7 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ       3   3            
8 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ       2   2            
9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ       2 6 8            
10 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ       2   2            
11 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ        2    2            
12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ             1 2 3      
13 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ               4 4      
14 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι             2 2 4      
15 ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ             2 2 4      
16 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ             2   2      
17 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                     3 3
18 ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                     3 3
19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                     3 3
20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ                     3 3
21 MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ                   2   2
22 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                     6 6
  ΣΥΝΟΛΟ 11  9 20 11  9 20 13 20  2 18 20