Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου ότι η ηλεκτρονική αίτηση επιλογής γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ως εκ τούτου τυχόν παραλείψεις, αβλεψίες ή λάθη δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης.