Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών και ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2018 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Για να δείτε το έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή (ΤΕΥΔ)πατήστε εδώ