Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε εκτέλεση της αριθ. 12/27-6-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των αριθμ. 140/11-7-2018, 143/18-7-2018, 157/13-9-2018 και 175/28-9-2018 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και προκειμένου να πληρωθεί η θέση Διευθυντή Κε.Δι.Βι.Μ.2 της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος για την πλήρωση της παραπάνω θέσης.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ