Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σύμφωνα με την με αριθ. 217/20-11-2018, (ΑΔΑ:ΩΠΤ0469ΒΨ1-ΧΙ4 ), απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεών της σε οικονομικό φορέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ