Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Μετά από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας διευκρινίζουμε ότι το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. Εφόσον έχουν περαιωθεί οι κατά νόμο διαδικασίες, η σύμβαση θα ξεκινήσει την 16η Δεκεμβρίου 2018.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ