Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, συνεχίζεται η διαδικασία για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας και οι αιτήσεις που αφορούν την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) θα γίνονται δεκτές από 10 Ιουλίου 2019 μέχρι και 17 Ιουλίου 2019.

Για να δείτε την συγκεκριμένη απόφαση για την συνέχιση των αιτήσεων πατήστε εδώ

Για να δείτε την περίληψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε όλη τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚπατήστε εδώ