Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της αναρτήσεως της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., προκειμένου να γίνει η επιλογή Διευθυντή Κ.Δ.Β.Μ.2 για το χρονικό διάστημα από την τοποθέτησή του έως και 31/08/2022. αφού διαβάσουν: