Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής εγκρίνει τον διορθωμένο πίνακα επιτυχόντων προσωπικού καθαριότητας, ειδικότητας ΥΕ, ύστερα από την απόφαση του ΑΣΕΠ, ο οποίος δεν επιφέρει αλλαγή στους οικείους πίνακες.