Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκπληκτη άμα και έντονα δυσαρεστημένη η Διοίκηση της Σιβιτανιδείου Σχολής ανέγνωσε τα όσα «κραυγαλέα καταγγέλλει» η ΕΛΜΕΣΙ για δήθεν παραλήψεις, ολιγωρίες της «ανύπαρκτης Διοίκησης», όπως αναφέρει, γνωρίζοντας μάλιστα ότι πρώτος στην τάξη της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος – Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτού – είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και μαζί με ανώτατους δικαστικούς και ακόμη με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξίας, τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα και πασχίζουν αδιάκοπα με μέγιστο ενδιαφέρον για το καλύτερο δυνατό, αναφορικά με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Η αλήθεια είναι ότι ο προβληματισμός μας και η ανησυχία μας προσβλέπει στο «ποιον» θέλει να βλάψει ο συγκεκριμένος «συνδικαλισμός» με τα τόσα ανυπόστατα και μη ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα στοιχεία που αναφέρει και «ποια» θετική προσφορά μπορεί να δώσει με αυτή την συμπεριφορά.

Η Διοίκηση λοιπόν έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το κοινό αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα της Σχολής με τα πραγματικά στοιχεία.

Πρωτίστως να επισημάνει:

Η Γενική Διεύθυνση της Σχολής έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και την ΕΛΜΕΣΙ, με επιδίωξη και στόχο να υπάρχει διαρκώς κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας, ενέργεια πράξεων και ασφαλώς αποτελεσματικότητα όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα την προστασία των μαθητών και καταρτιζόμενων στο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα, σ’ αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα εξαιτίας της πανδημίας Covid -19.

Όπως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εγγραφές μαθητών είναι βασική υποχρέωση και ευθύνη των Διευθυντών και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών κάθε Σχολικής Μονάδας.

Επισημαίνεται ότι με την απόφαση 83/10-6-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής και την απόφαση 15/30-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής αποφασίστηκαν τα δέοντα, αφού λήφθηκαν υπόψη:

 • Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4422/957/5-6-2020 της Γενικής Διευθύντριας του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, με το οποίο διαβιβάζει τα έγγραφα με αριθμούς πρωτ. 4383/5-6-2020, 4417/5-6-2020 και 4418/5-6-2020 των Διευθυντών του 2ου ΕΠΑΛ, του 3ου ΕΠΑΛ και του Ε.Κ. αντίστοιχα, σχετικά με τη δυναμική των σχολικών μονάδων της ΣΔΣΤΕ,
 • Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4421/5-6-2020 της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ, με θέμα «Δυναμική σχολικής μονάδας 1ου ΕΠΑΛ»,
 • Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4383/5-6-2020 του Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ με θέμα «Δυναμική 2ου ΕΠΑΛ»,
 • Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4417/5-6-2020 του Διευθυντή του 3ου ΕΠΑΛ, σχετικά με τη δυναμική του 3ου ΕΠΑΛ,
 • Το έγγραφο με ημερομηνία 5-6-2020 του Διευθυντή του 4ου ΕΠΑΛ, με θέμα «Δυναμική 4ου ΕΠΑΛ»,
 • Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4418/5-6-2020 του Διευθυντή του Ε.Κ., με θέμα «Καταγραφή της δυναμικής των σχολικών μονάδων»,
 • Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμοι οι εργαστηριακοί χώροι για κάθε ειδικότητα,
 • Το γεγονός ότι σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχουν οι αντίστοιχες ανά δυναμικότητα μαθητών αίθουσες,
 • Το γεγονός ότι τα τμήματα της Α’ τάξης για κάθε σχολική μονάδα πρέπει να είναι μέχρι πέντε (5),
 • Το γεγονός ότι στη Β΄ τάξη, η οποία είναι τάξη με βάση τον τομέα επιλογής, θα ληφθεί υπόψη ότι τα τμήματα θα οριστούν και θα λειτουργούν βάσει τομέα, όπως ο νόμος ορίζει, κι όχι ως τμήματα με βάση τις ειδικότητες,
 • Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, που έχει διατεθεί σε κάθε σχολική μονάδα της ΣΔΣΤΕ,
 • Η συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και της Γενικής Διευθύντριας, η οποία ως Προϊσταμένη όλων των υπηρεσιών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., εκπαιδευτικών και διοικητικών, έχει την ευθύνη της οργάνωσης, ευταξίας κι εύρυθμης λειτουργίας τόσο των σχολικών μονάδων όσο των υπόλοιπων υπηρεσιών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Η Διοίκηση της Σιβιτανιδείου Σχολής έχει ήδη προβεί έγκαιρα και αποτελεσματικά σε όλες τις ενέργειες για την προφύλαξη και πρόληψη από τον Covid -19, με βάση τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου και με αποφάσεις σημαντικές που έχει λάβει το Δ.Σ. και η Ε.Ε. και εκτελέστηκαν άμεσα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η πρόσληψη 15 αναπληρωτών εκπαιδευτικών (10 εκ των οποίων πριν την έναρξη των μαθημάτων).
 • Η προμήθεια 10.100 μασκών για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Η απολύμανση των εγκαταστάσεων της Σχολής (αίθουσες, εργαστήρια, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.).
 • Η επί καθημερινής βάσεως καθαριότητα με 10 άτομα προσωπικό καθαριότητας από το πρωί έως το βράδυ.
 • Η φύλαξη με 9 άτομα προσωπικό επί όλο το 24ωρο.
 • Η λειτουργία στις τάξεις με βάση τα προβλεπόμενα και ασφαλώς με επιμέλεια και ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, του Ε.Κ., του Ι.Ε.Κ. και του ΚΔΒΙΜ2.
 • Η ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών των υπηρεσιών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για ό,τι το Δ.Σ. και η Ε.Ε. έχουν αποφασίσει με την μέριμνα του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Σχολής. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, λόγω και της ιδιότητός του ως εκπαιδευτικού με μακρά διαδρομή στην εκπαίδευση και στον χειρισμό κρίσιμων θεμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας σε καθημερινή αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία με τον αρμόδιο Πρόεδρο της Ε.Ε., εμπειρότατο και άριστο γνώστη των θεμάτων και της λειτουργίας γενικότερο του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, εκτός της άσκησης Διοίκησης γενικότερα, επιμελούνται και επιλύουν άμεσα κάθε πρόβλημα σε καθημερινή βάση, σχετιζόμενο με την όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Έτσι και με αυτά τα δεδομένα ελέγχεται ως μη ανταποκρινόμενη στην αλήθεια η παραπάνω ενέργεια της ΕΛΜΕΣΙ.

Για τη Διοίκηση του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Νικόλαος Σπ. Μουμούρης                                                                                                                                                                              Γεώργιος Κοτονιάς

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ