Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) προβλέπεται η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020.