Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Διοίκησης και Οικονομίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας».

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών..

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα « Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στο τομέα του Τουρισμού» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 • Υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
 • Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης.
 • Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων και μεταφορικές επιχειρήσεις.

Επαγγελματικά προσόντα

Στα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνονται:

 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου. Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου.
 • Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/Back Office). Η εξοικείωση με τις εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου.
 • Αερομεταφορές. Καλές γνώσεις για τις εξελίξεις στις αεροπορικές εταιρείες, τη λειτουργία των αεροδρομίων και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Διαχείριση Εισερχόμενου - Εξερχόμενου Τουρισμού. Καλή γνώση στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οργανωμένου ταξιδίου (Πακέτο), του επαγγελματικού τουρισμού, και της διεκπεραίωσης των ταξιδιωτικών τυπικοτήτων.
 • Αεροπορικοί Ναύλοι - Έκδοση Εισιτηρίων - Συστήματα Κρατήσεων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν:

 • Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από μεμονωμένους μόνο ταξιδιώτες (Individuals) ή οργανωμένες ομάδες ταξιδιωτών (Groups)  όπως: Αεροπορικό εισιτήριο (Ναύλοι-Ticketing). - εισιτήρια πλοίων, τραίνων, λεωφορείων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. - ξενοδοχεία (Υπηρεσίες Διαμονής &Εστίασης). - θαλάσσιος τουρισμός (Κρουαζιέρες-Yachting). - ενοικιάσεις αυτοκινήτων. - τουριστικά λεωφορεία. - νέες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (αθλητικός, πολιτιστικός, περιπέτειας κ.ά.). - Ξεναγοί – Animation - Tour Leaders.
 • Να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
 • Δημιουργία πακέτων διακοπών (Package Tours//Holidays).Η δημιουργία πακέτων διακοπών (Package Tours//Holidays) αφορά είτε στον εσωτερικό/ Domestic , εισερχόμενο / Incoming, είτε στον εξερχόμενο / Outgoing Τουρισμό. Το κυρίως αντικείμενο του πακέτου μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη μορφή τουρισμού (π.χ. επαγγελματικός, αθλητικός, περιηγητικός κ.ά.) ή συνδυασμός.
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο εσωτερικό (Εσωτερικός & Εισερχόμενος / Incoming Τουρισμός).Είναι όλες οι ενέργειες που συντείνουν στη διαχείριση από τον πράκτορα ενός αριθμού εισερχομένων τουριστών είτε σαν groups είτε σαν Individuals, από τη στιγμή της άφιξή τους στη χώρα προορισμού τους έως την αναχώρηση τους.
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες για Ταξίδια Αναψυχής (Leisure Travel). Είναι η εξυπηρέτηση της ταξιδιωτικής ανάγκης του τουρίστα που επιζητά υπηρεσίες και τουριστικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών είτε στην χώρα του, είτε εκτός, έχοντας σαν γνώμονα την υψηλή ανάγκη επαγγελματισμού και αξιοπιστίας από τον πράκτορα.
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο εξωτερικό (Outgoing Τουρισμός). Είναι όλες οι ενέργειες που συντείνουν στη διαχείριση από τον πράκτορα ενός αριθμού εξερχόμενων τουριστών είτε σαν groups είτε σαν Individuals, από τη στιγμή της αναχώρηση τους για τη χώρα προορισμού τους έως την επιστροφή τους στη χώρα τους.
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες για επαγγελματικά ταξίδια (Business Travel). Είναι η εξυπηρέτηση της ταξιδιωτικής ανάγκης του επαγγελματία ή του στελέχους μιας επιχείρησης είτε στην χώρα του, είτε εκτός, έχοντας σαν γνώμονα την υψηλή ανάγκη επαγγελματισμού και αξιοπιστίας από τον πράκτορα.
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη διοργάνωση συνεδρίων (Conference). Αφορά στην κάλυψη των συνεδριακών ή άλλων αναγκών (Conference, Congress, Seminar, Training Programmes, Exhibitions, Product Presentations or Collections) είτε της εγχώριας είτε της εξωτερικής δημόσιας και ιδιωτικής (εταιρικής) αγοράς με συμμετοχή και ξένων ή όχι αποστολών, έχοντας σαν κύριο θέμα τους το εμπορικό ή επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να διοργανώνονται και στο εξωτερικό με ευθύνη του ίδιου του πράκτορα. Σαν υποκατηγορίες κυρίως επειδή έχουν συγγενές αντικείμενο και παρόμοια πολυπλοκότητα οργάνωσης εξετάζονται και οι οργανώσεις συμποσίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκθέσεων, και παρουσιάσεων (συνήθως νέων προϊόντων).
 • Υπηρεσίες και πληροφορίες για ταξίδια κινήτρων (Incentive Travel). Προσφέρονται ως κίνητρο και ως ανταμοιβή για την επίτευξη στόχων ή την παρακίνηση για την επίτευξη νέων στόχων, είτε για την σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών μέσα σε εταιρικές ομάδες, είτε ακόμα και σαν «έμμεση προώθηση» της εταιρικής πώλησης.
 • Αντιπροσώπευση και προώθηση τουριστικών υπηρεσιών. Η πρακτόρευση τουριστικών υπηρεσιών & προϊόντων κατ’ αποκλειστικότητα είναι από τους σημαντικότερους τομείς δράσης ενός Τουριστικού Γραφείου. Κατ΄ επέκταση είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ευθύνη της προώθησης, διαφήμισης (marketing) και των πωλήσεων στην αγορά που κινείται ο πράκτορας.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2   2 2   2 2   2 2   2
2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ             2   2 2   2
3 ΓΑΛΛΙΚΑ 2   2 2   2            
4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3   3 2   2 2   2      
5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε.Ε. 2   2 2   2            
6 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 2   2 2   2            
7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                   2   2
8 ΑΕΡΟΠΟΡΟΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2   2 2   2   2 2    2 2
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2   2                  
10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 2   2 2   2            
11 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    3 3   3    3 3   3 3
12 ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ       1   1            
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ       2   2            
14 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ             2   2 2   2
15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ             2   2 2   2
16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ             2   2      
17 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ             1   1      
18 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ             2   2 1 1 2
19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (FRONT/ BACK OFFICE)                     3 3
  ΣΥΝΟΛΟ 17 3 20 17 3 20 15 5 20 11 9 20