Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης για το 2017