Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)"

Το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος υλοποιεί 2 προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα αφορούν στην 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Μάιος - Ιούνιος 2017)

Στα 2 προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ συμμετέχουν 20 εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία της Αττικής και 3 επιμορφωτές, ενώ υποστηρίζονται από 2 Συντονιστές και 2 άτομα στην Τεχνική Υποστήριξη.