Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
Ανακοινοποίηση στο ορθό: Τελικοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. τομέα Νοσηλευτικής για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ του τομέα Νοσηλευτικής

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το έτος κατάρτισης 2018 -2019 μετά και την εξέταση των ενστάσεων και σύμφωνα με την αριθμ. 179/4/10/2018 απόφαση της Ε.Ε. της Σχολής

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το έτος κατάρτισης 2018 -2019

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (από 26/9/2018 έως και 28/09/2018) και ώρα 9:00-13:00.