Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
Ανακοινοποίηση στο ορθό: Τελικοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. τομέα Νοσηλευτικής, Φυσικής αγωγής και πληροφορικής για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ του τομέα Νοσηλευτικής

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ των τομέων Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το έτος κατάρτισης 2018 -2019 μετά και την εξέταση των ενστάσεων και σύμφωνα με την αριθμ. 179/4/10/2018 απόφαση της Ε.Ε. της Σχολής

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης Ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. για το 2018 - 2019.

Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ που υπέβαλαν αίτηση για το έτος κατάρτισης 2018 -2019

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται εγγράφως σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (από 26/9/2018 έως και 28/09/2018) και ώρα 9:00-13:00.