Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»».

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Ι.Ε.Κ είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ειδικότητα: «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

 • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.
 • Την υγιεινή των τροφίμων.
 • Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.
 • Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.
 • Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.
 • Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.
 • Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.
 • Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.
 • Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης.
 • Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Μέριμνα για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη ή τον Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.
 • Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη ή τον Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων. .
 • Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος.
 • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων.
 • Την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.
 • Τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας.
 • Τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων.
 • Την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ 2   2 2   2 2   2 2   2
2 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2   2                  
3 ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι 2 3 5                  
4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1 2 3                  
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2   2                  
6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3   3                  
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3      
8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ       1 1 1            
9 ΚΟΣΤΑΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ       2   2            
10 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ       1   1            
11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΕΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ       2 3 5            
12 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ       2   2            
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ       1 2 3            
14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΕΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ             1 4 5      
15 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ             2   2      
16 ΤΕΜΑΧΙΣΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ               2 2      
17 ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ             2   2      
18 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ             2   2      
19 ΑΓΓΛΙΚΑ             2   2 2   2
20 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ                     2 2
21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙV                   1 7 8
22 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ                     2 2
23 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                     4 4
  ΣΥΝΟΛΟ 12  8 20 11  9 20 11  9 20  5 15 20
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΓΑΛΛΙΚΑ 2   2 2   2 2   2 2   2
2 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2   2                  
3 ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι 2 3 5                  
4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1 2 3                  
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2   2                  
6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3   3                  
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3      
8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ       1 1 1            
9 ΚΟΣΤΑΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ       2   2            
10 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ       1   1            
11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΕΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ       2 3 5            
12 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ       2   2            
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ       1 2 3            
14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΕΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ             1 4 5      
15 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ             2   2      
16 ΤΕΜΑΧΙΣΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ               2 2      
17 ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ             2   2      
18 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ             2   2      
19 ΑΓΓΛΙΚΑ             2   2 2   2
20 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ                     2 2
21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙV                   1 7 8
22 ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ                     2 2
23 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ                     4 4
  ΣΥΝΟΛΟ 12  8 20 11  9 20 11  9 20  5 15 20