Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα Η ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» των Ι.Ε.Κ. ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Υγείας και Πρόνοιας».

Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του σε επιστήμες όπως η μικροβιολογία, η βιοχημεία, η αιματολογία και η ανοσολογία-ιολογία, είναι ικανός να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο εργαστηριακής ομάδας, όπου εκτελεί τις αντίστοιχες εργαστηριακές τεχνικές και μετρήσεις ρουτίνας.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές.
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια εταιρειών παραγωγής φαρμάκων, τροφίμων κ.λπ.
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια
 • Βιοχημικά εργαστήρια.
 • Αιματολογικά εργαστήρια.
 • Ορμονολογικά εργαστήρια.
 • Ανοσολογικά εργαστήρια.

Επαγγελματικά προσόντα

p>Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του βιοχημικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του αιματολογικού εργαστηρίου.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών ανοσολογίας.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια των τεχνικών παραλαβής, συντήρησης και προετοιμασίας των βιολογικών δειγμάτων ή λήψης κατά περίπτωση.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης των αναγκών παρασκευής αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, θρεπτικών υλικών, κ.λπ.
 • Εκτέλεση των τεχνικών καταστροφής και απόρριψης των άχρηστων ή και μολυσματικών υλικών.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», μπορούν να εργάζονται στα Ιατρικά Εργαστήρια όπως: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Ορμονολογικό, κ.λπ., επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ). Τα επαγγελματικά καθήκοντα των διπλωματούχων της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο προετοιμασίας τους πριν τη συλλογή των δειγμάτων.
 • Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων.
 • Προβαίνουν στη λήψη βιολογικών υγρών π.χ. αίματος.
 • Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα βιολογικά δείγματα.
 • Προετοιμάζουν και αριθμούν τα προς εξέταση δείγματα.
 • Διαχωρίζουν και κατανέμουν τα δείγματα στα αρμόδια τμήματα του εργαστηρίου.
 • Προετοιμάζουν τα απαραίτητα υλικά και αντιδραστήρια.
 • Προετοιμάζουν τα προς χρήση όργανα και συσκευές.
 • Χειρίζονται τα όργανα και τα σκεύη του εργαστηρίου.
 • Επιμελούνται της συντήρησης και του καθαρισμού των οργάνων και συσκευών.
 • Φροντίζουν για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σκευών και των πάγκων εργασίας.
 • Μετά το τέλος των μετρήσεων καταστρέφουν και απομακρύνουν τα άχρηστα και μολυσματικά υλικά.
 • Φροντίζουν για την προμήθεια και τη συντήρηση των υλικών.
 • Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα υλικά και τα αντιδραστήρια.
 • Εκτελούν αιματολογικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και άλλες τεχνικές και μετρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.
 • Τηρούν το πρωτόκολλο και ενημερώνουν το αρχείο του εργαστηρίου.
 • Ταξινομούν και κατανέμουν τα απαντητικά δελτία κατά τμήμα.
 • Δίνουν τα φύλλα των απαντήσεων στους «εξωτερικούς» ασθενείς.
 • Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο, τηρώντας τα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας.
5ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 33         
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 4 4 8 2   2            
2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 2 4 6 4 5 9            
3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι, ΙΙ 2 3 5 1 3 4            
4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1  3  4                  
6 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ       1 3 4            
7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ             2 2 4      
8 ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ               3   3      
9 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ             3 3 6      
10 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ             2 2 4        
11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ                       7 7
12 ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ                   2 2 4
13 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ                   4   4
14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ                        
  ΣΥΝΟΛΟ 11 9 20 11 9 20 5 15 20 4 16 20