Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» ανήκει στην Ομάδα προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας» .

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας συμμετέχει μετά από ανάθεση, επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές.
 • Κοινοτικά κέντρα.
 • Γηροκομεία.
 • Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων.
 • Κέντρα υγείας.
 • Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.).
 • Ψυχιατρικές δομές.

Επαγγελματικά προσόντα

Η Νοσηλευτική Γενικής Νοσηλείας προϋποθέτει τη διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Ο/η Βοηθός Νοσηλευτή ατόμων Γενικής Νοσηλείας πρέπει να δια-θέτει τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος είναι Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, με βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητα της Γενικής Νοσηλείας.

Τα ουσιαστικά προσόντα είναι να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους , να διαθέτει ενσυναίσθηση, αίσθημα υπευθυνότητας, πραγματικό ενδιαφέρον, ευγένεια, εχεμύθεια, ευελιξία, να διαθέτει την ψυχική υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες και δύσκολες καταστάσεις. Το σημαντικότερο είναι να χαρακτηρίζεται ο επαγγελματίας υγείας από ισορροπία νου, σώματος και πνεύματος. Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, είναι τα κάτωθι:

 • Εκτίμηση των αναγκών του ασθενή.
 • Σχεδιασμός της φροντίδας του ασθενούς σε σχέση και με τις ιατρικές οδηγίες.
 • Εφαρμογή του σχεδίου φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της φροντίδας και επανεκτίμηση.
 • Τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και παρέμβαση προκειμένου να βοηθηθεί ο ασθενής , η οικογένεια, η κοινότητα, με στόχο την : Αγωγή και προαγωγή της υγείας, πρόληψη της νόσου, θεραπεία και αποκατάσταση.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι νοσηλευτικές πράξεις που πραγματοποιούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” Ν. 4186/2013 των Ι.Ε.Κ. μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι οι ακόλουθες:

 • Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.
 • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
 • Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
 • Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
 • Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς.
 • Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).
 • Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
 • Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.
 • Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
 • Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
 • Απλές επιδέσεις.
 • Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
 • Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
 • Εκκενωτικό υποκλυσμό.
 • Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
 • Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση. 
 • Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λπ. 
 • Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
 • Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).
 • Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:΄Ισχαιμη περίδεση, ακινητοποίηση κατάγματος κ.ά.
5ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 33         
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΙΙ 4 4 8 4 4 8            
2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 2 3                  
3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2   2                  
4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2   2                  
6 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1   1                  
7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1   1                  
8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι ΙΙ       2   2 2   2      
9 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ       2   2            
10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ       2   2              
11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ       1   1            
12 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ         5 5   14 14   16 16
13 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ             1 1 2      
14 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ             2   2      
15 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ                   2   2
16 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ                         2   2
  ΣΥΝΟΛΟ 11 9 20 11 9 20 5 15 20 4 16 20