Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».

Έργο του Βοηθού Οδοντικής Τεχνολογίας είναι η συμμετοχή στην κατασκευή προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών υπό την επίβλεψη οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με οδηγίες του πελάτη – οδοντίατρου, με υλικά και κράματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ.). Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι’ αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα ««Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ««Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης..

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας, με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να φροντίζει την συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας να κατασκευάζει οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος και τις οποίες του αναθέτει και πραγματοποιεί, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του, ο οδοντοτεχνίτης.

Η κατασκευή, η επισκευή, η τροποποίηση τεχνητών οδοντικών τμημάτων και οδοντοστοιχιών και η προσθετική δοντιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα αυτά γίνονται υπό την εποπτεία του έμπειρου οδοντοτεχνίτη. Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας παίρνει τα σχέδια και τα αποτυπώματα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου, συμβάλλει στο σχεδιασμό κάθε οδοντοτεχνικής εργασίας παρουσιάζοντας τα πρωτότυπα σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη. Στη συνέχεια, συμμετέχει στην κατασκευή, κατασκευάζει ή επισκευάζει οδοντοστοιχίες, γέφυρες και διάφορα ένθετα ορθοδοντικά μηχανήματα που τοποθετούνται στη στοματική κοιλότητα με σκοπό να βοηθήσουν την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

Τομείς απασχόλησης

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές του γνώσεις δύναται να εργαστεί σε:.

 • Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια κλινικών, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και ιδρυμάτων.
 • Ιδιωτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια.
 • Σε περίπτωση που αποκτήσουν, μετά από εξετάσεις, τη σχετική άδεια, μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικά τους εργαστήρια.

Επαγγελματικά προσόντα

Στα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνονται:

 • Συμμετοχή στην κατασκευή οδοντοτεχνικών εργασιών με την καθοδήγηση του οδοντοτεχνίτη.
 • Μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και διαχείριση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας» είναι τα εξής:

 • Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
 • Μεριμνά για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
 • Συμμετέχει στην κατασκευή και κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικών οδοντοστοιχιών, μεταλλικούς σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και όλων των υλικών.
 • Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
 • Συμμετέχει στην αποπεράτωση των οδοντοπροσθετικών εργασιών.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην επισκευή Ορθοδοντικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων (ενδοστοματικά-εξωστοματικά).
 • Αναλαμβάνει την έγκαιρη παράδοση των εργασιών αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Φροντίζει για την συντήρηση των μηχανημάτων του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.
 • Υυποστηρίζει και διαχειρίζεται την επικοινωνία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
   
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  3   3                  
2 ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΩΝ 2 2 4                  
3 ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ) 2 4 6 2 4 6 1 4 5      
4 ΥΓΙΕΙΝΗ Α ΒΟΗΘΕΙΣ 2   2                  
5 ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2   2                    
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   3 3   3 3   3 3     3 3
7 ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)       2 6 8 2 6 8      
8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ       2   2            
9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ       1   1            
10 ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)                 2   2      
11 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ             1 1 2 3 14 17
  ΣΥΝΟΛΟ 17 9 20 7 13 20 6 14 20 3 17 20